Polityka Prywatności

Wersja do druku Poleć znajomemu

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 (RODO)

Poprzednia wersja Polityki Prywtności (obowiązująca do 24 maja 2018)

1. Postanowienia ogólne

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwisy internetowe znajdujący się w domenach firmy P. W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Szeligowskiego 8/99,  NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804, oraz korzystających z usług oferowanych za ich pośrednictwem.

Polityka Prywatności określa przyjęte przez firmę P. W. Structum Sp. z o.o. zasady przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników serwisów internetowych.

Niniejsza Polityka Prywatności jest także spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce jest P. W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804, zwany dalej Administratorem. Administrator wyznaczył osobę Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 25 maja 2018 r., dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu stanowią wszelkie informacje pozwalające na identyfikację osoby i przekazane Administratorowi w jednym lub wielu obszarach kontaktu:

 • kontakt telefoniczny
 • kontakt mailowy
 • rejestracją konta w serwisie internetowym
 • zgłoszenie przez dowolny formularz kontaktowy
 • zamówienie
 • zapytanie ofertowe
 • rekrutacja pracowników
 • współpraca biznesowa
 • dane osobowe pozyskane drogą administracyjną
 • dane przekazane przez Użytkownika dla celów badań ankietowych
 • inne kontakty z Administratorem

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu lub faksu
 • adres pocztowy
 • adres IP
 • nazwa firmy
 • NIP
 • informacje dotyczące rozliczeń

W przypadku pozyskania danych osobowych prosimy jedynie o podanie danych w zakresie koniecznym do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Szczególnym zbiorem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są dane kadrowe, których zakres jest szerszy i zgodny z prawem.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

a. Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb obsługi klientów

Przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy, adres IP, są niezbędne celem ustalenia potrzeb potencjalnego klienta i konsultacji optymalnego rozwiązania (kompletacji zamówienia, doboru technologii, doboru zakresu usług), przedstawienia oferty handlowej (wyceny dostawy produktów lub wyceny usług), zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów lub realizacji usług na rzecz klientów P. W. Structum Sp. z o.o.

Oprócz powyższych danych, przetwarzaniu przez Administratora podlega również nazwa firmy reprezentowanej przez klienta, jeżeli odbiorcą rachunku za towar lub usługę jest firma.

Przekazanie powyższych danych osobowych przez ich właściciela jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny obsługi przez P. W. Structum Sp. z o.o. Nieprzekazanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości kontaktu, realizacji sprzedaży lub świadczenia usługi na rzecz klienta przez P. W. Structum Sp. z o.o..

b. Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb współpracy z dostawcami

Przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy, nazwa firmy, NIP, są niezbędne celem ustalenia warunków i realizacji zakupu towarów i usług przez P. W. Structum Sp. z o.o.

Przekazanie powyższych danych osobowych przez ich właściciela jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny zakupu przez P. W. Structum Sp. z o.o. Nieprzekazanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości kontaktu, realizacji zakupu lub nabycia usługi przez P. W. Structum Sp. z o.o..

c. Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych

Następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, dane przekazywane dla potrzeb badań ankietowych i przekazane przez formularze kontaktowe mogą być przetwarzane dla celów bezpośredniego reklamowania własnych usług i produktów P. W. Structum Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym: przesyłania newsletterów, wysyłania wiadomości elektronicznych zawierających ankiety badania satysfakcji klienta w trakcie obsługi oraz po jej zakończeniu, rekomendowania produktów i remarketingu za pośrednictwem mediów społecznościowych we współpracy z zewnętrznymi dostawcami mediów, w tym z Facebookiem lub Google;

Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, Administrator zwróci się do osoby o udzielenie jednoznacznych zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Osoba może cofnąć powyższe zgody w dowolnym momencie w drodze przesłania wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora lub korzystając z linka w celu rezygnacji z otrzymywania dalszych informacji marketingowych, zawartego w każdej wiadomości elektronicznej przesłanej przez Administratora i zawierającej komunikaty marketingowe. Cofnięcie zgody przez Użytkownika pozostanie bez wpływu na prowadzoną na rzecz Użytkownika obsługi lub procesu sprzedaży, a także na zgodność z przepisami prawa przetwarzania danych realizowanego na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie udzielonych zgód możliwy jest poprzez kontakt z Pełnomocnikiem ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Danych - rodo@structum.pl oraz poprzez formularz wycofania zgód na przetwarzanie danych osobowych.

d. Przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

Przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, wykształcenie i doświadczenie zawodowe są niezbędne celem ustalenia warunków zatrudnienia przez P. W. Structum Sp. z o.o.

Przekazanie powyższych danych osobowych przez ich właściciela jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny rozpoczęcia procesu rekrutacji przez P. W. Structum Sp. z o.o. Nieprzekazanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości kontaktu i dalszej rekrutacji przez P. W. Structum Sp. z o.o..

e. Przetwarzanie danych osobowych dla celów kadrowych

Dane osobowe przetwarzane w tym zakresie objęte są dodatkową ochroną fizyczną i restrykcyjnym dostępem. Zakres danych i okres ich przechowywania jest zgodny z Kodeksem Pracy.

f. Przetwarzanie danych osobowych w celu dopełnienia obowiązków prawnych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora utrzymania konta użytkownika w serwisie internetowym lub po jego usunięciu w celu dopełnienia obowiązków prawnych nałożonych przez państwowe organy nadzorcze i kontrolne.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora przez okres realizowania zamówionej usługi lub transakcji zgłoszonej do Administratora w trybie bez rejestrowania konta użytkownika oraz po tym okresie, w celu dopełnienia obowiązków prawnych nałożonych przez państwowe organy nadzorcze i kontrolne.

Powyższe obejmuje, w szczególności przetwarzanie informacji o płatnościach w celach podatkowych, księgowych, ubezpieczeniowych, obsługi ZUS, windykacyjnych i sądowych.

g. Przetwarzanie w celu wskazanym w odrębnej zgodzie

Administrator może organizować inne przedsięwzięcia i projekty, które wymagają zebrania danych osobowych ich uczestników lub użytkowników. W takiej sytuacji Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu wskazanego w zgodzie i przez okres niezbędny do realizacji tego celu, lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika serwisu. 

h. Przetwarzenie danych osobowych w celu prowadzenia analiz statystycznych

i. Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

(art. 6 ust.l lit. b) - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w przypadku:

 • utrzymanie konta użytkownika serwisu internetowego,
 • korzystanie z newslettera,
 • sprzedaż produktów i usług,
 • zakup towarów i usług,

lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku:

 • zapytanie ofertowe,
 • zgłoszenie przez formularz kontaktowy,
 • dostarczenie materiałów marketingowych i informacyjnych przez ich właściciela,
 • przekazanie wizytówki,
 • marketing bezpośredni własnych produktów i usług,

lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w przypadku:

 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
 • obsługa Twoich zgłoszeń i zapytań przekazywanych do nas przez formularze, kontaktowe w sytuacji, gdy nie jest to związane wprost z wykonaniem umowy,
 • przetwarzanie danych osobowych w celu dopełnienia obowiązków prawnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych,
 • dopełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

6. Przekazywanie danych osobowych

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim. Nie pracujemy jednak sami, lecz we współpracy z Zaufanymi Partnerami, których lista dostępna jest pod adresem:

 • http://www.structum.pl/Lista_Zaufanych_Partnerow_P_W_Structum_Sp_z_o_o_-1-298-31.html

którzy realizują na nasze zlecenie usługi pomocnicze. Dane osobowe przekazywane będą osobom trzecim tylko wówczas, gdy będzie to konieczne podczas obsługi klienta z zastrzeżeniem, celem ich jednorazowego przetworzenia. W szczególności, P. W. Structum Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe:

a. usługodawcom świadczącym usługi na rzecz P. W. Structum Sp. z o.o. konieczne do obsługi klientów

Obsługa klienta może wymagać od nas przekazania danych osobowych naszym Zaufanym Partnerom, współpraca z którymi jest niezbędna celem obsługi klienta, (np. spedycja, pakowanie, ubezpieczenie, usługi IT, zapewnienie usług transmisji danych, inne usługi specjalistyczne). O ile nie jest to konieczne lub wymagane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, tacy usługodawcy nie są upoważnieni do ujawniania lub wykorzystywania danych osobowych dla własnych celów i działają w imieniu i na polecenie P. W. Structum Sp. z o.o.;

b. usługodawcom świadczącym usług marketingowych na rzecz P. W. Structum Sp. z o.o

Celem realizacji usług marketingowych na rzecz Administratora, możemy przekazać naszym usługodawcom zanonimizowane dane osobowe. O ile nie jest to konieczne lub wymagane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, tacy usługodawcy nie są upoważnieni do ujawniania lub wykorzystywania danych osobowych dla własnych celów i działają w imieniu i na polecenie P. W. Structum Sp. z o.o.;

c. organom państwowym, w tym sądom, policji, trybunałom i organom nadzoru

Możemy przekazać dane osobowe organom, w tym sądom, trybunałom, organom nadzoru i innym organom państwowym w koniecznym zakresie w przypadku:

 • dopełnienia obowiązków prawnych
 • ochrony i wykonywania praw przysługujących P. W. Structum Sp. z o.o.,
 • ochrony bezpieczeństwa P. W. Structum Sp. z o.o. lub osoby trzeciej.

d. przekazanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe ograniczone do adresu IP będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz do Oracle (AddThis) w oparciu o zabezpieczenie prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

7. Prawa osoby związane z jej danymi osobowymi

Osoba, na którą wskazują dane osobowe, może kontaktować się z Administratorem w zakresie przysługujących jej praw:

a. uzyskania dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawiania (art. 15 RODO i art. 16 RODO);

Dostęp do treści jego danych osobowych i ich poprawiania możliwy jest poprzez kontakt z Pełnomocnikiem ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Danych - rodo@structum.pl

b. żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych;

Wycofanie udzielonych zgód możliwy jest poprzez kontakt z Pełnomocnikiem ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Danych - rodo@structum.pl oraz poprzez formularz wycofania zgód na przetwarzanie danych osobowych.

c. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) w przypadku, gdy:

 • dane osobowe przestały być wymagane dla celów określonych w pkt. 3 powyżej
 • osoba cofnie zgodę, na podstawie której dane osobowe podlegają przetwarzaniu, a także w przypadku, gdy przestanie istnieć podstawa prawna ich przetwarzania;
 • osoba wniesie sprzeciw wobec przetwarzania, a także nie będą istnieć prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe podlegały przetwarzaniu bez podstawy prawnej;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisów prawa UE lub obowiązujących przepisów prawa miejscowego;

d. ograniczenia przetwarzania w przypadku (art. 18 RODO), gdy:

 • osoba kwestionuje dokładność danych osobowych, przez okres umożliwiający P. W. Structum Sp. z o.o. zweryfikowanie prawdziwości takich danych;
 • przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lecz osoba sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia korzystania z jej danych;
 • P. W. Structum Sp. z o.o. przestała potrzebować danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 powyżej, jednakże są one wymagane przez osobę dla celów wykazania zasadności, wniesienia lub prowadzenia obrony przed roszczeniami prawnymi;

e. do przenoszenia danych (art. 19 RODO).

Wszelkie powyższe żądania lub zawiadomienia w ich przedmiocie należy zgłaszać lub kierować drogą pocztową, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora, tj.:

P. W. Structum Sp. z o.o
ul. Szeligowskiego 8/99
20-883 Lublin

telefon: +48 81 747 00 14
email: rodo@structum.pl

Żądanie lub zawiadomienie przesłane pisemnie musi zawierać informacje dotyczące imienia i nazwiska osoby oraz jego adres e-mail w celu zweryfikowania, czy takie żądanie lub zawiadomienie zostało zgłoszone lub przekazane przez określonej osoby.

Żądanie lub zawiadomienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie wskaże innego sposobu kontaktu, P. W. Structum Sp. z o.o. spełni żądania osoby i będzie kontaktować się z nim za pośrednictwem jego adresu e-mail.

8. Czas trwania przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji celów określonych w punkcie 4. Po realizacji ustalonego celu przetwarzania, dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu dla następujących celów:

 • wykazania zasadności roszczeń, wniesienia ich lub prowadzenia obrony przed roszczeniami przez P. W. Structum Sp. z o.o.
 • marketingu bezpośredniego - do chwili wycofania zgody na takie przetwarzanie przez osobę lub zgłoszenia przez nią sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych;
 • utrzymania konta użytkownika w serwisie internetowym w celu dostępu do historii zapytań i zamówień oraz składania kolejnych zgłoszeń bez potrzeby rejestracji i podawania danych - do chwili usunięcia konta przez użytkownika; W przypadku braku aktywności przez użytkownika na koncie przez okres powyżej 3 lat - dane osobowe i odpowiadające im konta będą usuwane;
 • dopełnienia obowiązków prawnych ciążących na P. W. Structum Sp. z o.o., w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • postępowań sądowych, postępowań prowadzonych przez organy nadzoru lub postępowań administracyjnych, w tym stosowania się do wszelkich decyzji lub postanowień wydanych przez właściwe sądy lub organy administracyjne bądź rządowe, w zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • oraz w celu zapewnienia obsługi gwarancyjnej - przez okres dwóch lat od zakończenia realizacji Umowy z Użytkownikiem.

Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Po upływie powyższego okresu, dane osobowe zostaną usunięte.

9. Pliki cookie i identyfikacja użytkownika

P. W. Structum Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie na Stronie, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do określonych funkcji oraz uzyskać informacje dotyczące przeglądania strony internetowej. Administrator wykorzystuje pliki cookies mające na celu:

 • identyfikację sesji przeglądarki, aby utrzymać stan bieżący sesji Użytkownika podczas przeglądania stron serwisu internetowego Administratora,
 • identyfikację samego Użytkownika, celem weryfikacji udzielonej przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • utrzymanie stanu zalogowania Użytkownika na stronie serwisu internetowego Administratora,

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące plików cookie, prosimy zapoznać się z Polityką Cookies.

Administrator serwisu przetwarza także informacje gromadzone w dziennikach logów systemowych (zapytania http), związane z łączeniem się użytkowników ze stroną internetową serwisu, takie jak informacje o numerze IP i rodzaju stacji końcowej użytkownika, czasy połączenia z serwisem oraz inne dane dotyczące aktywności użytkownika w serwisie. Dane te przetwarzane są przez czas nieokreślony, pomocniczo w celu administrowania serwisem i zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta, przy czym dane te nie są bezpośrednio kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową serwisu.

10. Bezpieczeństwo danych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo, poufność, integralność i dostępność danych osobowych. W naszej praktyce oznacza to m.in., że:

 • dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione do ich wykorzystywania;
 • zebrane dane osobowe są odpowiednie dla celu, w którym są przetwarzane;
 • dostęp do danych mogą uzyskiwać uprawnieni użytkownicy w sytuacjach, gdy jest to uzasadnione przez cel ich przetwarzania;
 • Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, nadzoru i kontroli dostępu;
 • Administrator wdrożył procedury i technologie zapewniające bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych od punktu odbioru do punktu usunięcia;
 • Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO,  zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz, prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych po stronie użytkownika ma znaczenie dla całości procesu ochrony danych.

11. Pytania i wyjaśnienia

Zachęcamy, by w razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności skontaktować się z firmą P. W. Structum Sp. z o.o..

W celu najszybszego i dogodnego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z prywatnością, zalecamy przesyłanie wszelkich skarg lub zapytań w pierwszej kolejności do Administratora na adres rodo@structum.pl, przed zwróceniem się do właściwych organów kontrolnych i nadzorczych.

Wyznaczony przez Administratora Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych jest do Państwa dyspozycji także telefonicznie, pod numerem: +48 81 444 28 28.

12. Prawa i środki ochrony prawnej

W przypadku naruszenia praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownik może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych a przed jego powołaniem do GIODO, https://giodo.gov.pl/.

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter